Η τεκμηριωμένη έρευνα αγοράς είναι η «ακτινογραφία» της αγοράς και η πρόβλεψη της μελλοντικής πορείας ή της ανταπόκρισης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

Στόχος είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την πορεία και τη δραστηριότητά τους βασισμένες στα αντικειμενικά δεδομένα της έρευνας και όχι στη λιγότερο ή περισσότερο ακριβή διαίσθηση των στελεχών της ή στην τύχη.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

✓ Έρευνες αγοράς ποιοτικού τύπου

✓ Καταγραφή και ανάλυση καταναλωτικών συνηθειών & συμπεριφορών / περιοχή / ομάδα

✓ Έρευνα ικανοποίησης πελατών / καταναλωτών / χρηστών (customer satisfaction surveys)

✓ Έρευνα νέων προϊόντων - Καταγραφή & Ανάλυση

✓ Έρευνες χαρακτηριστικών αποδοχής - απόρριψης

✓ Έρευνα καταλληλότητας εγκατάστασης σημείου

✓ Αποτύπωση - Ανάλυση ανταγωνισμού / προϊόντων / υπηρεσιών στις χώρες - ομάδες στόχους

✓ Αξιολόγηση πελατών - προμηθευτών