Ημ/νία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων: 19 Οκτωβρίου 2016

Ημ/νία λήξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων: 20 Δεκεμβρίου 2016

 

Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 55% του προϋπολογισμού της επένδυσης με τη μορφή:

α. φορολογικής απαλλαγής

β. επιχορήγησης

γ. επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης

δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων

Δικαιούχοι των ενισχύσεων οι επιχειρήσεις που έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. ατομικές επιχειρήσεις

β. εμπορικές εταιρείες

γ. συνεταιρισμοί

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), κοινοπραξίες καταχωρημένες στο ΓΕΜΗ.

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες           

                                                                      

Ενισχυόμενοι Κλάδοι Οικονομικής Δραστηριότητας

Σε καθεστώς ενίσχυσης υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τις παρακάτω δραστηριότητες:

-        ΚΑΔ 01. Φυτική και ζωική παραγωγή, ΚΑΔ 02. Δασοκομία και υλοτομία, ΚΑΔ 03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Αναμένεται σχετική απόφαση για να καθοριστούν οι προδιαγραφές κλπ)

-        ΚΑΔ 10-33. Μεταποίηση

-        ΚΑΔ 37. Επεξεργασία λυμάτων

-        ΚΑΔ 38. Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών

-        ΚΑΔ 39. Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

-        ΚΑΔ 49. Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (συγκεκριμένες κατηγορίες)

-        ΚΑΔ 52.22.11.05. Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)

-        ΚΑΔ 52.22.11.06. Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων

-        ΚΑΔ 52.29.19.03. Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

-        ΚΑΔ 55. Καταλύματα (συγκεκριμένες κατηγορίες)

-        ΚΑΔ 58. Εκδοτικές δραστηριότητες

-        ΚΑΔ 59. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις

-        ΚΑΔ 61. Τηλεπικοινωνίες

-        ΚΑΔ 62. Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών

-        ΚΑΔ 63. Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

-        ΚΑΔ 74. Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

-        ΚΑΔ 91.01.11. Υπηρεσίες βιβλιοθηκών

-        ΚΑΔ 91.02. Δραστηριότητες μουσείων

 

Συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου 

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου (το ποσό που υπολείπεται της επιχορήγησης μέχρι το σύνολο του προϋπολογισμού), μπορεί να καλυφθεί είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.

Επισημαίνεται ότι η πρόθεση δανεισμού μπορεί να τεκμηριωθεί με μια επιστολή του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα  επένδυσης.

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

·       μεγάλες επιχειρήσεις, πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ

·       μεσαίες επιχειρήσεις /συνεταιρισμοί, διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ

·       μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ

·       πολύ μικρές επιχειρήσεις, εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ

·       Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

 

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.      Δημιουργία νέας μονάδας

2.      Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

3.      Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες

4.      Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

5.      Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργίας της (υπό προϋποθέσεις)
 • Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά ανυψωτικών μηχανημάτων, φορτηγών και λοιπόν μεταφορικών μέσων, που κινούνται εντός του χώρου μόνο της εντασσόμενης μονάδας. Επιβατικά οχήματα είναι επιλέξιμα, εφόσον επιπλέον της προηγούμενης προϋπόθεσης, έχουν πάνω από έξι (6) θέσεις.
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων
 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα Διασφάλισης και Ελέγχου Ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικούσχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις περιπτώσεις α' ή/και β'.
 • Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Δείτε την προκήρυξη του καθεστώτος «Γενικής Επιχειρηματικότητας» εδώ

 • Μητροπολίτου Γρηγορίου Καλλίδου 14 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54655
 • (+30) 2310 474227
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  MAIL_IS_NOT_SENT   MAIL_IS_SENT

Σύνδεσμοι

ependyseis.gr
ependyseis.gr
espa.gr
espa.gr
antagonistikotita.gr
antagonistikotita.gr
efepae.gr
efepae.gr
mindev.gov.gr
mindev.gov.gr
agrotikianaptixi.gr
agrotikianaptixi.gr
biostruction.com
biostruction.com
aboutespa.gr
aboutespa.gr
diadikasia.gr
diadikasia.gr
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree