Δημοσιεύθηκε η 1η ​Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 "Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη τελικού προϊόντος εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) με αξιοποίηση πρώτης Ύλης εντός του Παρατήματος I της ΣΛΕΕ».


 
Κλάδοι ενίσχυσης
Οι κλάδοι που ενισχύονται είναι οι εξής:

 1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
  • Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος
  • Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές ή νησιώτικες περιοχές)
 2. Γάλα
 3. Αυγά
 4. Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα
 5. Ζωοτροφές
 6. Δημητριακά
 7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 8. Οίνος
 9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 10. Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 11. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 12. Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 13. Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

Στους ανωτέρω κλάδους ενισχύονται ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις, και μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων,  λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση μέσω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς ανά τομέα και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα.


Δικαιούχοι
Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις
Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης, η οποία έχει την υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Όρια προϋπολογισμού

Δράση

Κατώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός

  4.2.1

600.000,00€

5.000.000,00€


Η δημόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ένταση ενίσχυσης 
Α) Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

 Κατηγοριοποίηση Περιφέρειας


Ποσοστό  επιδότησης

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ)

75%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΚΡΗΤΗ

50%

ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

40%


Στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την 16η Μαΐου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 2017.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας, όπου οι εκτάσεις γης είναι επιλέξιμες μόνο όταν δεν υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτήρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15 %.
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
 4. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα:
  • Οχήματα μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν). Οι σχετικές δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού έργου.
  • Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).  
 5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και την ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει.
 6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

Αποπληρωμή Επενδυτικού Έργου

 • Το πρώτο αίτημα πληρωμής δύναται να υποβληθεί όταν υλοποιηθεί τουλάχιστον το 25% του Επενδυτικού Έργου.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης δύνανται να υποβληθούν μέχρι και τέσσερα (4) αιτήματα πληρωμής (εξαρτάται από το ύψος του προϋπολογισμού του επενδυτικού έργου).
 • Το μέγιστο ύψος της προκαταβολής ανέρχεται σε ποσοστό 50% της δημόσιας ενίσχυσης που υπολείπεται για την ολοκλήρωση της πράξης.
 • Δείτε την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 99/Β’/24-1-2017 το πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» εδώ
 • Δείτε την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 1190/Β’/4-4-2017 τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»  εδώ
 • Δείτε την συνοπτική παρουσίαση της Δράσης 4.2.1 εδώ 
 • Δείτε το Παράρτημα Ι της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ 
 • Μητροπολίτου Γρηγορίου Καλλίδου 14 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54655
 • (+30) 2310 474227
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  MAIL_IS_NOT_SENT   MAIL_IS_SENT

Σύνδεσμοι

ependyseis.gr
ependyseis.gr
espa.gr
espa.gr
antagonistikotita.gr
antagonistikotita.gr
efepae.gr
efepae.gr
mindev.gov.gr
mindev.gov.gr
agrotikianaptixi.gr
agrotikianaptixi.gr
biostruction.com
biostruction.com
aboutespa.gr
aboutespa.gr
diadikasia.gr
diadikasia.gr
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree